HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ 6)


05:19' CH-07, 07/04/2022

(Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Giải thích thuật ngữ

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Tổng công ty

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 11. Quyền của cổ đông
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 16. Thay đổi các quyền
Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị
Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Điều 31. Người phụ trách quản trị Tổng công ty

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý
Điều 33. Người điều hành doanh nghiệp
Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám đốc)

IX. BAN KIỂM SOÁT
Điều 35. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên
Điều 36.Thành phần Kiểm soát viên
Điều 37. Trưởng Ban kiểm soát

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Điều 39. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 41. Trách nhiệm, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY
Điều 43. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 44. Công nhân viên và công đoàn

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 45. Phân phối lợi nhuận

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Điều 46. Tài khoản ngân hàng
Điều 47. Năm tài chính
Điều 48. Chế độ kế toán

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 49. Báo cáo tài chính năm
Điều 50. Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty

XVI. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY
Điều 51. Kiểm toán

XVII. CON DẤU
Điều 52. Dấu của doanh nghiệp

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ
Điều 53. Giải thể Công ty
Điều 54. Thanh lý

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 56. Điều lệ Tổng công ty

XXI. NGÀY HIỆU LỰC
Điều 57. Ngày hiệu lực

Mời Download fileĐiều lệ tổ chức và hoạt động về để xem chi tiết!

Số lượt xem: 41  -  Cập nhật lần cuối: 07/04/2022 05:19' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,