Giới thiệu tài liệu mới tháng 6/2013

09:55' SA-21, 21/06/2013

Giới thiệu tài liệu mới tháng 6/2013

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 6 – Số TV : QP 911

TCVN 8718 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8719 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8720 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8721 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8722 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8723 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8724 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8725 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

TCVN 8726 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8727 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8728 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

TCVN 8729 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

TCVN 8730 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

TCVN 8731 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường

TCVN 8732 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 8733 : 2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng

TCVN 8734 : 2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

TCVN 8735 : 2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 7 – Số TV: QP 912

TCVN 9137 : 2012

Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN 9138:2012

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối

TCVN 9139:2012

Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9141:2012

Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí

TCVN 9142:2012

Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển

TCVN 9143:2012

Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

TCVN 9144:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN 9145 : 2012

Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép

TCVN 9146:2012

Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 8 – Số TV: QP 913

TCVN 9160:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

TCVN 9161:2012

Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN 9162:2012

Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế

TCVN 9163:2012

Công trình thủy lợi - Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung

TCVN 9164 : 2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh

TCVN 9165 : 2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

TCVN 9166:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

TCVN 9167:2012

Công trình thủy lợi - Đất mặn - Quy trình rửa mặn

TCVN 9168:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa

TCVN 9169:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Quy trình tưới nhỏ giọt

TCVN 9170 : 2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa